Forskringsbetingelser hos 2ndBest.dk1. Dækningsomfang.

Forsikringen dækker den/de på policen/certifikatet anførte mobiltelefon(er) mod:
Pludselig og uventet skade opstået på grund af en udefrakommende begivenhed knyttet til et skades tidspunkt. F.eks. hvis du taber telefonen eller spilder væske eller den får en fugtskade. Forsikringen dækker skader opstået i hele verden. Reparation skal dog udføres hos BrugteiPhones.dk i Danmark eller hos en reparatør anvist af forsikringsselskabets skadebehandler. Forsikringen dækker ikke tyveri og/eller bortkomst. Endvidere produkter der ikke er leveret med 2 års reklamationsret (til privatkunder) og/eller minimum 1 års garanti til erhvervskunder.

2. Sikringsperioden.

Sikringsperioden er 1 eller 2 år. Den valgte periode er anført på policen/certifikatet eller fakturaen for køb af forsikringen og regnes fra produktets købsdato.

3. Skadeanmeldelse.

Ved enhver skade eller indbrudstyveri, skal dette straks anmeldes online til USG Danmark, dog senest inden 3 måneder efter skadedato og inden forsikringsperiodens udløb. Det skaderamte produkt indleveres af forsikringstageren, der skal benytte USG Danmark eller en reparatør/forhandler, der er anvist af USG Danmark, til reparati- on og/eller genlevering af det beskadigede produkt.

3.1. Dokumentation

Det er en betingelse for forsikringsdækningen at forsikringstager kan dokumentere købet / ejerskabet af produktet ved fremsendelse af købsbilag eller præmiekvitte- ring for produktet.

4. Erstatning.

Forsikringen erstatter med reparation. Såfremt reparation ikke er mulig eller reparationsomkostningen overstiger genanskaffelsesprisen, erklæres produktet for totalskadet og erstattes med et tilsvarende produkt, med mindst samme tekniske specifikationer og ydeevne, dog højst til oprindelig betalte købspris fratrukket eventuel afskrivning. Der tages forbehold for udgåede fabrikater, modeller, farver samt specielt design, der ikke længere kan genanskaffes.

Der udbetales ikke kontanterstatning.
Er forsikringstager momsregistreret, opkræves momsbeløbet fra erstatningen direkte hos forsikringstager.
Er der ydet totalskadeerstatning eller erstatning for indbrudstyveri, bortfalder forsikringen uden tilbagebetaling af forudbetalt præmie. Det totalskadede produkt tilhører forsikringsgiver.

5. Selvrisiko og afskrivning.

Der er en selvrisiko ved enhver partiel skade (reparation) på kr. 200,- og en selvrisiko på kr. 500,- ved enhver totalskade.
Ved totalskade og indbrudstyveri foretages en afskrivning efter første år på 15 % om året af den oprindelig betalte købspris. Der kan dog aldrig erstattes mere end hvad tilsvarende udstyr, med samme kapacitet, ydeevne og lignende kan anskaffes til på skadetidspunktet.

6. Forsikringen dækker ikke:

Tilbehør, forbrugsartikler og løsdele (eksempelvis headset, alle former for batterier, kabler, memorycard, strømforsyninger, eksterne højtalere o.lign.).
Skader, der skyldes forkert opbevaring, dårlig pleje, uforsvarlig brug, fejlinstallation, fejlopsætning og fejlbetjening.
Skader, der er omfattet af eller ville have været omfattet af leverandør-, forhandler- eller fabriksgaranti eller omfattet af reklamationsret, uanset om forhandler eller

leverandør er gået konkurs, standset sin virksomhed eller på anden vis ikke er i stand til at opfylde sine garanti- og reklamationsforpligtelser eller hvis forsikringstager har

undladt at reklamere over fejl, der er omfattet af eller ville være omfattet af garanti eller købelovens reklamationsret.
Skader, der skyldes at det forsikrede produkt ikke anvendes efter brugsanvisningen.
Transportomkostninger til/fra værksted.
Skader, der består af ridser, skrammer, mindre skader og lignende, som ikke gør produktet uanvendeligt.
Indirekte skader (følgeskader).
Software fejl og opdateringer, tab af data herunder software, digitale billeder, applikationer, musikfiler og lignende eller fejl i komponenter, der ikke fulgte med produktet

ved købet.
Skader som følge af brand. Endvidere bortkomst, glemte og forlagte produkter samt alle former for tyveri der ikke kan betegnes som indbrudstyveri.
Omkostninger til nyt sim-kort, mobilabonnement og lignende.
Omkostninger til undersøgelse såfremt der ikke konstateres en dækningsberettiget skade. USG Danmark eller reparatøren/forhandleren kan i så fald opkræve et

gebyr til dækning af medgået tid og omkostninger.
Omkostninger til undersøgelse eller reparation hos en reparatør, der ikke er anvist af USG Danmark eller forsikringsadministrator. Omkostninger til forkert reparation

eller skader sket under reparation. Herunder skade opstået som følge af uforsvarlig indpakning under transport og forsendelse og som følge af uautoriseret indgreb i

det forsikrede produkt.
Skader på produkter, hvor serienummer/emei-nummer ikke kan aflæses/identificeres.

Denne forsikring dækker subsidiært i forhold til andre forsikringer, der måtte dække samme produkt. Dækker anden forsikring ligeledes subsidiært, anvendes forsikringsaftalelovens bestemmelser om dobbeltforsikring.

7. Erstatningen bortfalder helt eller delvis såfremt:

  • Dermedforsætertilbageholdtellergivetforkerteoplysningerafbetydningforbedømmelseafskaden.

  • Der opstår skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med krig, krigslignende forhold, terrorisme, oprør, borgerlige uroligheder og

    neutralitetskrænkelser, atomkerne-reaktioner, hvad enten sådan en skade indtræder i krigstid eller i fredstid.

  • Forsikringstagerellerbrugerharfremkaldtforsikringsbegivenhedenforsætligtellervedgrovuagtsomhed. 


8. Opsigelse.

Fra købsdatoen af forsikringen er der 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring. Forsikringen kan opsiges skriftligt af både forsikringsselskabet og kunden med 30 dages varsel til den 1. i en måned. I sådan tilfælde opkræves et administrationsgebyr på kr.150,00, som fratrækkes den udbetalte restpræmie. Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel og senest 1 måned efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet af skadesbehandlingen. I givet fald refunderes forholdsmæssig præmie for den resterende periode, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 150,00.


9. Generelt

Forsikringen udbydes, og administreres af USG Danmark, Kirkebjerg Alle 86, 2605 Brøndby, cvr.nr. 18850508 som agent for forsikringsgiver. Forsikringen er tegnet gennem ETU Forsikringen A/S (forsikringsgiver), Hærvejen 8, 6230 Rødekro, cvr.nr. 30072855. USG Danmark er registrerede i Finanstilsynets forsikringsregister og under tilsyn af Finanstilsynet. Registreringen kan kontrolleres ved opslag på Finanstilsynets hjemmeside eller ved henvendelse til Finanstilsynet.

Afgifter er indeholdt i præmien og betales af forsikringsselskabet i henhold til loven. For forsikringen gælder dansk ret, herunder forsikringsaftaleloven.

10. Klager.

Klager over skadeafgørelser hvor forsikringstager ikke kan nå til enighed med USG Danmark skal i første omgang rettes skriftligt til forsikringsgiver eller en af forsikringsgiver udpeget forsikringsadministrator. Såfremt der, efter denne behandling af klagen, stadig er uenighed om afgørelsen, kan klagen rettes til Ankenævnet for Forsikring, tlf. 33 15 89 00.

11. Særlige betingelser.

I henhold til Lov om Forsikringsformidling §§33 og 34 gøres opmærksom på at:
Dette dokument udgør de fuldeforsikringsbetingelser, der udleveres ved forsikringenstegning.
Visse typer skader vil ligeledes kunne være dækket af andre forsikringer.Forsikringen dækker subsidiært i forhold til disseforsikringer.
Denne forsikring indskrænker ikke rettighederne i henhold til køberetslige bestemmelser om garanti/reklamationsret, men udvider dækningen op til 24 måneder i alt.
Der er 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring.
Klager over forsikringsaftalen kan rettes til Ankenævnet for Forsikring.
Skader anmeldes til forsikringsadministrator via USGDanmark’s eller forhandlers hjemmeside.
Formidler/forhandler modtager provision for salg af forsikringen. Kunden kan ved skriftlig henvendelse til formidler/forhandler få oplyst provisionensstørrelse.

12. Tvister.

Enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Klager over forsikringen kan rettes til Ankenævnet for Forsikring, såfremt forsikringstager er privat forbruger.